سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

عشــق یعنــی

عشــق یعنــی آتــش افـــروخته


عشــق یعنــی خــیمــه های ســـوخته

-----------------

عشق یعنی حــاجی بیتـــ الحـــرام


دل بریـــدن ها وحـــج ناتـــمام

-------------------

عشق یعنی غــربتــــ نــور دوعیــن


عشق یعنی گـــریه بــرقـــبر حـــسیـــن


عشـــق را گـــویم فــقــط در یــکـــ کلام


یـا ابــاالـفضل و حــسیـن و و السّلام