سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ذخیره مطالب اینترنتی

 چگونه مطالب اینترنتی را ذخیره نماییم

بعد از بازنمودن سایت یا وبلاگ بر روی لینک مورد نظر راست کلیک نموده گزینه ی open in new window را انتخاب و اجرا می نماییم سپس متن مورد نظر را با درگ نمودن انتخاب و کپی می نماییم آنگاه با یکی از روشهای زیر

 مطلب را به word پاس می دهیم

 الف – اگر متن انتخابی دارای چند لینک دیگر بود مستقیما" آن مطلب را به صفحه ای در word پاس می دهیم

ب – اگر متن انتخابی فاقد لینکهای دیگری بود ابتدا آن را به صفحه ی یادداشت با پسوند txt پاس داده و آنگاه راست کلیک و select all  و cut یا کپی نموده به صفحه ای در word پاس می دهیم

*******************

 برای ذخیره سازی بهتر است این تغییرات انجام شود

الف – از منوی Edit گزینه ی select all را انتخاب و اجرا می نماییم

ب – ازمنوی For mat گزینه ی parag raph را اجرا و از  کشوی line spacing  گزینه ی 1.5 lines را انتخاب و ok  می نماییم

ج – متن را به حالت وسط چین در آورده خط Tahoma  یا Titr را انتخاب و اجرا می کنیم

د – اندازه ی 16 را در نظر می گیریم

ه – چنانچه شماره گذاری آن لاتین بود اصلاح می کنیم

و – رنگ مورد نظر را انتخاب و عنوان را  های لایت  می کنیم

ز – از منوی File گزینه ی save As را اجرا و پس از نام گذاری save می کنیم { به مسیری که فایل را ذخیره می کنید توجه نمایید بهتر است مسیر آن را درایو مناسبی قرار دهید }

*********

 قبل از ذخیره

یادمان باشد آدرس ونشانی اینترنتی مطلب را

در جایی مناسب یا در پایین متن اضافه نماییم


شماره گذاری

شماره گذاری

برای شماره گذاری فایلهای mp3 باید توجه نمود:


الف – اگر مجموع آنها کمتر از صد تا بود یعنی دو رقمی بود


برای شماره گذاری باید از صفریک وصفر دو تا صفر نه شروع کرد

 

آنگاه شماره ی ده را نوشت


ب - اگر مجموع آنها بیشتر از صد وکمتر از هزار بود


برای شماره گذاری باید ازصفرصفر یک شروع کرد

 

وجلوی اعداد ده تا نود ونه یک صفر گذاشت


بارعایت این مطلب وقتی فایلهای خود را

 

بر روی سی دی خام می ریزید ترتیب آنها حفظ می شود