سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

جــمـال محمّــد ص

جــمـال محمّــد ص

—————–

—————————

مـــاه فرو مـــاند از جــمـال محمّــد      سـرو نبــاشـد به اعتــدال محــمّـد

 قدرفلک را کمال و منزلتـی نیست       در نـظــر قــدر بـــا کمــال محـمّــد

 وعــده دیـدار هرکسی به قیـامت       لیلــه أســری شب وصال مـحمّــد

 آدم ونوح وخلیل وموسی وعیسی      آمـده مجمـوع در ظــــلال مـحمّــد

عرصه گیتی مجال همّت اونیست        روزقیامت نگـــر مجـــال محــمّــد

 وانهمه پیرایه بسته جنّت فردوس       بو که قبولش کنـــد بلال مـــحمّد

 همچوزمین خواهدآسمان که بیفتد      تا بدهــد بوسه بر نعــال مــحمّد

 چشم مرا تابه خواب دیدجمالش       خواب نمی گیرد از خیــال محمّد

 سعدیاگرعاشقی کنیّ وجوانی      عشق محمّدبس است وآل محمّد

——————