سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ستاره رازدار

ستاره رازدار

وقتی می خوام بخوابم یک ستاره میاد پشت پنجره
 وآنقدرچشمک می زنه تا
رازدلم را بهش بگم تا شروع می کنم به درد ودل جامیذاره و میره من هم تاحرفهام تموم نشه خوابم نمی بره بهش میگم کجا با این همه عجله میگه یه عالمه میخواهند با من درد ودل کنند می خواستی زودتر بیایی رازدارخوبیه راز هیچ کس را به دیگری نمیگه حتّی رازهایی را که بهش گفتم به خود من هم نمیگه صبح که بیدار می شم می بینم یکی جای خودش گذاشته البته کمی هم از خورشید خانم خجالت می کشه خدانکنه عصبانی بشه پشت ابرها قایم میشه وشروع می کنه به غرّیدن دندانهایش را که بر روی هم فشار میده چنان برقی میزنه که همه جا را روشن می کنه یکی از رازهایم اینه که اگر روزی اومد و من نبودم برایم یک صلوات بفرسته