سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پل ساز

من حسن پل سازم          به مدّعی می تازم

وه که چه من بند بازم         به برجامم می نازم

درهمه چیز پیشتازم         به کهکشان آوازم

با آمریکا دمسازم         با اروپا خوش سازم

به دشمنان می بازم        با خودی ها ناسازم

--------------------